Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STRONY I SERWISU „Kiss The Rat”

Korzystanie ze strony internetowej pod adresem https://kisstherat.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Zapoznaj się z jej postanowieniami.
Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób troszczymy się o Twoje dane, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Spis treści
§1 INFORMACJE OGÓLNE ……(2)
§2 POSTANOWIENIA …..(3)
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA ……(4)
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? …..(4)
CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?…….(4)
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?……..(4)
W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? ……(5)
JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA? …….(6)
CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? …….(7)
CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH? ……(7)
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?…….(7)
LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON……(8)
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH …….(9)
KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? …….(9)
CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE? ……(10)
§4 FORMULARZE …….(11)
§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE ……(11)
§6 TECHNOLOGIE …….(12)
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES ……..(13)
§8 ZGODA NA COOKIES ……..(14)
§9 LOGI SERWERA …….(14)

§1 INFORMACJE OGÓLNE

Partner i/lub Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, udostępniająca również te treści swojej sieci kontaktów zgodnie z zasadami wyrażonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności, posiadająca Konto Partnera, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu albo innego Partnera, posiadającego możliwość udzielenia dostępu czasowego do Serwisu.

Strona i/lub Platforma informacyjna – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://kisstherat.pl/.

Konto Partnera – indywidualne konto Partnera, zakładane w związku z przystąpieniem do współpracy w ramach sieci kontaktów sprzedaży bezpośredniej pod nazwą Kiss The Rat oraz w związku z przyznaniem dostępu do Serwisu Kiss The Rat.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu z Użytkownikiem poprzez formularz na stronie https://kisstherat.pl/kontakt

Regulamin Serwisu – regulamin korzystania ze strony https://kisstherat.pl / i jej podstron oraz zasobów serwisu Kiss The Rat, stanowiący integralną część niniejszej polityki prywatności.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Korzystanie ze Strony oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na Stronie oraz pozostałych miejscach wskazanych w niniejszej polityce prywatności i podstronach należących do Administratora.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e- mail: kontakt@kisstherat.pl
Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika na Stronie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.
3|Strona

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem strony i danych osobowych jest KISS THE RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, określona szczegółowo powyżej wraz z danymi kontaktowymi, zwana dalej Administratorem.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, skorzystania z proponowanych możliwości lub podjęcia określonych działań.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

a)wykonania usługi w postaci prowadzenia Konta Partnera — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

b)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

c) kontaktu telefonicznego lub mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi lub w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wysłane poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

d)w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem co jest prawnie uzasadnionym  interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

e)w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

f) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu produktów własnych),

g)w celu tworzenia własnych baz danych Partnerów i potencjalnych Partnerów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy

5|Strona

kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

 • →  prawo dostępu do treści jego danych,

 • →  prawo do przenoszenia danych,

 • →  prawo poprawiania danych,

 • →  prawo sprostowania danych,

 • →  prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

 • →  prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

 • →  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

 • →  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,

 • →  prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika Administrator odsyła do treści RODO.
  Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@kisstherat.pllub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez Partnerów i potencjalnych Partnerów,

 2. przez okres prowadzenia rozmów poprzedzających założenie Konta Partnera i podjęcie współpracy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu (kwestionariuszu),

 3. przez okres wymagany przepisami prawa — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy oferujące usługi księgowe, firmy IT, hosting, serwer, domena) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. Dane mogą być też przekazywane odbiorcom w sieci kontaktów Administratora związanych ze sprzedażą bezpośrednią i specyfiką współpracy. Użytkownik wypełniając kwestionariusz i dołączając jako Partner, a następnie korzystając ze Strony wyraża na to zgodę.

Administratorem strony i danych osobowych jest KISS THE RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800236NIP: 9121929099, REGON: 38416636100000 .

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. lh.pl sp. z o.o. ks. Jakuba Wujka 7/26 61-581 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera pocztowego, w celu wsparcia informatycznego czy zarządzania Stroną od strony IT,

 2. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, itd.

 

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie założenia konta Partnera.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące formularze w ramach Strony:

Kwestionariusz kontaktowy – znajdujący się na podstronie umożliwia wysłanie pytania/stwierdzenia do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną w celu przedstawienia swojej kandydatury do współpracy w roli Partnera. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem i podjęcia ewentualnej współpracy. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą

być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa,

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, należy skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie produktów dostępnych lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na Stronie w sposób niezgodny z prawem.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.
 5. Szczegóły związane z udzieloną licencją w ramach korzystania ze strony oraz kwestiami odpowiedzialności zostały zawarte w Regulaminie Serwisu kisstherat.pl, który jest integralną częścią niniejszej polityki prywatności.

§6 TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet,

 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www,

 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach.

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1.Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2.Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony.
4.Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).
5.Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać Stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
6.Administrator nie stosuje plików cookies podmiotów trzecich w ramach Strony.
7.W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9.Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES
Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – musi opuścić Stronę. Zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w swojej przeglądarce Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.

§9 LOGI SERWERA
1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2.Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4.Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5.Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.