Regulamin akcji "Pomaganie przez promowanie"

§ 1
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin, w sposób pełny i wyczerpujący określa warunki, na jakich odbywa się akcja
promocyjna – sprzedaż produktów marki AMWAY dla klientów Kiss The Rat sp. z o.o. (zwana dalej
dalej Akcją Promocyjną, Promocją, Akcją Reklamową lub Sprzedażą Promocyjną).
2. Celem Akcji Reklamowej jest promocja produktów znajdujących się w katalogu partnera biznesego Organizatora: środki czystości Amway Home, produkty do higieny osobistej G&H, suplementy diety i witaminy Nutrilite, produkty do pielęgnacji włosów Satinique, produkty do domu (system filtracji wody e-Spring, system oczyszczania powietrza Atmosphere Sky), produkty spożywcze, produktu dla osób aktywnych fizycznie XS, produktu do makijaży Artistry, produkty do pielęgnacji skóry Artistry zakupione za pośrednictwem Organizatora, na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest spółka Kiss The Rat Spółka z o. o. z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy ul. Waryńskiego 32-36, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000800236 posługującą się numerem NIP: 912-192-90-99 oraz REGON: 384166361.
4. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry
losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze
zm.).
5. Akcja Promocyjnaprowadzona będzie przez Organizatora tylko i wyłącznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
[Uczestnicy Akcji Marketingowej]
1. W Akcji Promocyjnej mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych

2. Każdy uczestnik zobligowany jest do rejestracji konta na stronie partnra biznesowego organizatora poprzez skorzystanie z dedykowanego linku lub zgłoszenie bezpośrednio do organizatora.

3 W przypadku bezpośredniej rejestracji uczestnik powinien zarejestrować konto poprzez wygenerowane zaproszenie do rejestracji.

4. Uczestnik poprzez rejestrację konta otrzymuje 12% rabatu od cen katalogowych znajdujących się na stronie sklepu
5. Akcja Reklamowa adresowana jest do osób, które mają miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Z Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, a także
członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.
7. Przez członków rodziny, o których mowa ust. 3 powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. W celu przystąpienia do Akcji Promocyjnej konieczna jest pisemna lub mailowa akceptacja
niniejszego Regulaminu.

§ 3
[Zasady Sprzedaży Premiowej]
1. Sprzedaż premiowa obejmuje produkt oferowany przez Organizatora, o którym mowa w §1 pkt. 2,
w okresie od 26 października 2022 roku do 31 czerwca 2023 roku.
2. Produkty promocyjne będą dostępey na stronie internetowej https://amway.pl/user/tomaszbugajski

3. Poprzez sprzedaż produktów, partner biznesowy nalicza odpowiednią marżę, która przekazywana jest na konto bankowe organizatora akcji .

4. Organizator w okresie trwania akcji promocyjnej zobowiązuje się do przekazania 50% naliczonej marży na konto dowolnej fundacji działającej na rzecz zwierząt.

5. Beneficjent zostanie wytypowany po zakonczeniu akcji promocyjnej. Informacja o tym zostanie umieszczona w osobnym komunikacie i podana podczas podsumowania akcji.
6. Podsumowanie Akcji Promocyjnej nastąpi najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2023 roku.

§4
[Dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji Promocyjnej oraz partner biznesowy będący włascicielem sklepu internetowego Amway International Inc.(7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, USA), firma Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Niemcy) i lokalne biuro Amway (ul. Pawia 21, 31-154 Kraków) .
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń
związanych z Akcją Promocyjną. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celu
wysyłki zakupionych przedmiotów.

3. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://kisstherat.pl/polityka-prywatnosci dla organizatora akcji

4. Polityka Prywatności dla partnera biznesowego firmy Amway znajduje się na stronie https://www.amway.pl/privacypolicy
4. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
uczestniczenia w Akcji Promocyjnej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do ich danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania, na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Akcji Reklamowej, okres przewidziany dla
postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez
okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.
6. W celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom
współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Promocji, w szczególności firmom
informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz
usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W
przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma
prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym
przed cofnięciem zgody.
8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie
ochrony danych osobowych.

§5
[Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, jej przebiegu. mogą być zgłaszane listem poleconym z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, na adres Organizatora pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń tego Uczestnika w związku z jego udziałem w Akcji Promocyjnej.
2. Nie zgłoszenie roszczeń w w/w terminie oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Organizator rozpatrzy i powiadomi uczestnika Promocji o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu
reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Organizatorowi listem poleconym.
4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to
prawa dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z
powszechnie obowiązujących norm prawnych.

5. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów uwzględnia osobny regulamin dostępny na stronie partnera biznesowego, firmy Amway.

§ 6
[Postanowienia końcowe]
1. Każdy Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Akcji Promocyjnej znajduje się do wglądu na stronie
http://kisstherat.pl/regulamin-pomaganie
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w
przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Każda zmiana niniejszego Regulaminu
podana zostanie do wiadomości Uczestników Akcji Promocyjnej poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie internetowej Akcji
Promocyjnej: http://kisstherat.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy
powszechnie obowiązujące, a w szczególności normy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.