Regulamin programu parnertskiego

Regulamin programu partnerskiego „10 za 10”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu partnerskiego „10 za 10” („program partnerski”) jest firma Kiss The Rat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800236, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRUSĄDOWEGO NIP 912 192 90 99, REGON 384166361, o kapitale zakładowym: 5000 złotych w całości wpłaconym („Organizator”).

1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) zostanie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom programu partnerskiego poprzez pocztę elektroniczną i/lub stronę Internetową firmy znajdujący się pod adresem https://kisstherat.pl Przystąpienie do programu partnerskiego oznacza akceptację jego warunków określonych Regulaminem.

2. CZAS TRWANIA  PROGRAMU PARTNERSKIEGO

2.1. Program partnerski trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2020 roku. Programu partnerski podzielony zostanie na etapu przypadające na okres od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Podział na etapy nie wpływa na zasady Programu partnerskiego, które reguluje Regulamin. Cykliczne Etapy mają charakter rozliczeniowy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Programu partnerskiego w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn, za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie drogą elektroniczną, z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego.

2.2. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Programu partnerskiego, każdy kolejny miesiąc trwania Konkursu będzie stanowił odrębny etap Konkursu („etap”).

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. Uczestnictwo w Programie partnerskim jest dobrowolne.

3.2. Zgłoszenie do Programu Partnerskiego można zrobić za pośrednictwem strony internetowej firmy Kiss The Rat Sp. Z O.O. po wejściu w zakładkę „kariera”. Po otrzymaniu informacji powitalnej należy uzupełnić dane potrzebne do zgłoszenia Uczestnika, najpóźniej do 9-tego dnia miesiąca bieżącego lub następnego, jeśli zgłoszenie zostało zrobione po dniu 9-tym danego miesiąca.

3.3 Zgłoszenie może zostać zrobione bezpośrednio na pocztę e-mail pod adresem pocztowym: kontakt@kisstherat.pl . Wymagane jest jednak podanie danych potrzebnych do rejestracji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3.4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zwani dalej „Uczestnikami”.  

3.5. Jeżeli w czasie trwania Programu Partnerskiego nastąpiły zmiany jakichkolwiek danych Konsultanta (włącznie z wymianą numeru konta bankowego), Polecający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora konkursu.

3.6. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w pkt. 3.2. nie mogą wziąć udziału w Programie Partnerskim i ubiegać się o nagrodę w danym etapie.

3.7. Osoby, które spełnią warunki wskazane w pkt. 3.2 powyżej i przystąpią do Programu Partnerskiego zwane są dalej Uczestnikami.

3.8. Jeżeli Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim zobowiązany jest złożyć zgłoszenie oraz dołączyć czytelnie podpisane oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie w formie mailowej zawierającej dane przypisane przez Organizatora to jest nazwa użytkownika oraz adres mailowy w celu identyfikacji Uczestnika .

3.9. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim w czasie trwania danego etapu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do nagrody w danym etapie.

4. PRZEDMIOT PROGRAMU PARTNERSKIEGO

4.1. Przedmiotem Programu Partnerskiego jest uzyskanie najwyższego poziomu poleceń usług firmy Kiss The Rat Sp. Z O.O.  , przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:

a) Polecenia winne być skierowane do osób zainteresowanych skorzystaniem z usług firmy znajdujących się w ofercie firmy Kiss The Rat Sp. Z O.O.,

b) Realizacja przez Uczestnika poleceń w danym etapie trwania Programu Partnerskiego na poziomie min. 10 poleceń.

c) Warunkiem uprawniającym do uzyskania nagrody z Programu Partnerskiego jest wykonanie przez Organizatora min 10 usług dla klientów polecanych przez danego Uczestnika.

d) Rozpowszechnianie informacji o firmie Kiss The Rat Sp. Z O.O., charakterze usług, przekazywanie  sposobu kontaktu poprzez udostępnianie numeru telefonu, adresu internetowego, adresu korespondencyjnego firmy oraz adresu poczty elektronicznej, które znaleźć można na stronie firmy w zakładce Kontakt.

4.4. Dane dotyczące liczby zawartych przez Uczestników  potwierdzonych oraz wykonanych usług będą gromadzone w systemach informatycznych Organizatora.

4.5. Jeżeli w trakcie trwania danego etapu Programu Partnerskiego Uczestnik zakończył pracę lub zostanie zastąpiony innym Uczestnikiem:

a) Wysokość planu Programu Partnerskiego nałożonego na nowego Uczestnika  nie ulega zmianie.

b) Wysokość planu Programu Partnerskiego nałożonego na pozostałych Uczestników nie ulega zmianie.

5. ZASIĘG PROGRAMU PARTNERSKIEGO

5.1 Zasięg Programu Partnerskiego jest globalny i nieograniczony granicami . Organizator nie nakłada obostrzeń dotyczących lokalizacji poleceń, sposobu poleceń oraz lokalizacji klientów korzystających z usług firmy Kiss The Rat Sp. Z O.O. .

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Uczestnicy Programu Partnerskiego, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, zrealizują co najmniej wskaźnik wymieniony w pkt 5.2, otrzymają nagrodę, o której mowa w pkt. 5.3,

6.2. Wskaźnikami wymaganymi dla otrzymania nagrody są:

6.2.1. Realizacja minimum 10 usług przez firmę Kiss The Rat Sp. Z O.O.  dla klientów, którzy otrzymali informacje wymienione w od Uczestnika Programu Partnerskiego w punkcie 4.1 lit. e oraz zgłosili się do firmy w celu zawarcia umowy z wykonawcą usług.

Do realizacji wskaźnika nie zalicza się usług, dla których klienci złożyli oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy.

Do realizacji nie zalicza się zrealizowanych usług, na które firma Kiss The Rat Sp. Z O.O. nie wystawiła faktury VAT, oraz usług, które nie zostały opłacone w terminie wskazanym na fakturze.

W przypadku płatności w walucie innej niż PLN wartość nagrody zostanie wyliczona po przewalutowaniu wartości  opłaconej usługi z waluty innej niż PLN na PLN i przyznana zostanie w walucie PLN.

6.3. W ramach Programu Partnerskiego, w danym etapie przyznawana będzie Nagroda w postaci przelewu bankowego na wskazany numer rachunku bankowego Uczestnika. Numer konta powinien zostać podany Organizatorowi niezwłocznie po przystąpieniu do Programu Partnerskiego drogą elektroniczną.

6.3.1. W przypadku braku konta bankowego, Uczestnik nie może ubiegać się o inną formę wypłaty Nagrody przyznanej w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim.

6.3.2. Za realizację warunków koniecznych określonych w pkt 5.1. i wskaźnika wymienionego w pkt 6.2. Uczestnik Programu Partnerskiego otrzyma 10%  (słownie dziesięć procent) łącznej wartości netto zrealizowanych usług przez minimum 10 klientów.

Przy wyliczeniach realizacji bierze się pod uwagę wyłącznie jednego klienta. W przypadku większej niż jednej usługi,  wartość nagrody wyliczana jest z sumy opłat, które dokonał dany klient i dodawana jest do łącznej puli, stanowiącej wartość nagrody.  

6.4. Nagrody zostaną przyznane 1000 Uczestnikom Programu Partnerskiego, którzy uzyskali wymagany poziom realizacji wskaźników Programu Partnerskiego. W przypadku, gdy kilku Uczestników osiągnie ten sam, najwyższy poziom realizacji wskaźników, o przyznaniu nagrody decydować będzie ilość umów zawartych przez firmę Kiss The Rat Sp. Z. O.O.  z najwyższymi wartościami usług dla klientów poleconych przez danego Uczestnika. Dodatkowo dla 5 Uczestników spełniających kryteria kwalifikujące ich do otrzymania nagrody zgodnie z pkt 5.1 niniejszego Regulaminu, którzy w danym etapie Programu Partnerskiego osiągną najwyższy w kolejności poziom realizacji wskaźników będą przyznawane nagrody dodatkowe w postaci przelewu o wartości 5% (słownie pięć procent) Nagrody z łącznej wartości Nagród przyznanych w wyniku osiągnięcia wyników  uprawniających do otrzymania nagrody. W przypadku gdy kilku Uczestników osiągnie ten sam najwyższy poziom realizacji planu indywidualnego o przyznaniu nagrody głównej decydować będzie ilość umów i usług zawartych przez Kiss The Rat Sp. Z O.O. oraz polecanych przez Uczestników Programu Partnerskiego Klientami.

6.5. W przypadku otrzymania przez Uczestnika Nagrody, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej nagrody. Od łącznej wartości nagród stanowiącej sumę wartości nagrody oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez niego potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

6.6 W przypadku otrzymania Nagrody przez Uczestnika prowadzącego pozarolniczą działalność Gospodarczą nagroda zostanie przyznana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Uczestnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą. Wyliczenie wartości nagrody zostanie rozliczone wg stawek brutto, które opłacił klient polecony przez uczestnika. Nagroda zawierać będzie podatek VAT w wysokości 23% wysokości nagrody liczonej od kwoty brutto.

6.7. Nagrody przyznane w danym etapie, zostaną przekazane Uczestnikom na indywidualne konto bankowe w terminie do 12 dni roboczych od daty publikacji osiągniętego pułapu danego etapu Konkursu, zgodnie z pkt. 6.2 Regulaminu

6.8. Zasilenie indywidualnego Rachunku bankowego Uczestnika środkami o równowartości Nagrody jest jednoznaczne z przekazaniem i odbiorem Nagrody przez Zwycięzcę.

6.9.Uczestnik po otrzymaniu wiadomości powitalnej od organizatora w formie elektronicznej  zobowiązany jest do podania właściwego numeru rachunku wraz z informacją o właścicielu konta w celu prawidłowości jego przypisania. Brak podania danych wymaganych do realizacji przekazania Nagrody do 09-go dnia danego miesiąca kalendarzowego (w przypadku, gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy – do 08-go), w którym nastąpiło przyznanie E-Konta lub negatywna weryfikacja, skutkuje nie przyznaniem nagrody.

6.10. Uczestnik ma prawo zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu prawo żądania jakiejkolwiek innej nagrody. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

6.11 Publikacja wyników następuje po zatwierdzeniu wszystkich płatności przez Klientów poleconych przez Uczestnika.

6.12 Wyniki Programu Partnerskiego zrealizowane na danym etapie rozliczeniowym przechodzą na kolejny etap rozliczeniowy wraz z jego rozpoczęciem pierwszego dnia miesiąca. Zakończenie etapu nie wpływa na rozliczenie wyników konkursu.

6.13. Zakończenie konkursu przypadające na dzień 30 listopada 2020 roku jest dniem zakończenia wszelkich działań konkursowych. Zakończenie konkursu nie wpływa na realizację zasad konkursu. Uczestnik, który nie spełni wymagań konkursowych nie może się ubiegać o ekwiwalent nagrody proporcjonalny do realizacji warunków Konkursu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na bieżąco wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty publikacji wyników danego etapu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 12 dni roboczych od ich otrzymania. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@kisstherat.pl.

7.2. Reklamacje zgłasza Uczestnik wyłącznie w swoim imieniu.

7.3. Reklamacje, które wpłyną po wskazanym terminie lub na inny adres, nie będą rozpatrywane. W terminie 7 dni roboczych po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji zostaną opublikowanie końcowe wyniki danego etapu Programu Partnerskiego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Program Partnerski nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612- j.t. z późn. zm.).

8.2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości w formie pieniężnej lub innej formie. W razie zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika, podatek od wygranej nie będzie naliczany.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania przyczyn. O ewentualnych zmianach postanowień Regulaminu Uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną poprzez wiadomość na skrzynkę poczty elektronicznej w dniu roboczym poprzedzającym wprowadzenie zmiany. W ten sam sposób Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnym przedłużeniu, zakończeniu lub odwołaniu Programu Partnerskiego.

8.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Programu Partnerskiego wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Programu Partnerskiego Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Programu Partnerskiego. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Programu Partnerskiego.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

8.6. Wszelkie dodatkowe informacje o Programu Partnerskiego, związane z jego funkcjonowaniem, Uczestnik Programu Partnerskiego może uzyskać poprzez kontakt z Organizatorem.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu Partnerskiego.

9.2. Przystępując do Programu Partnerskiego Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Programu Partnerskiego, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania przechowywanych jego danych osobowych.

Załącznik 1.

Lista usług dostępnych w firmie Kiss The Rat Sp. Z O.O.:

STRONY INTERNETOWE – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I PROGRAMOWANIE ,

SKLEPY INTERNETOWE – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE  I PROGRAMOWANIE,

APLIKACJE WEBOWE – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I PROGRAMOWANIE,

USŁUGI ADMINISTRACYJNE WWW – MIGRACJA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO WWW, BACKUP I KOPIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH,

USŁUGI GRAFICZNE: LOGOTYPY, ELEMENTY WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI, ULOTKI, WIZYTÓWKI, PROJEKTY AKCESORIÓW I DODATKÓW,

USŁUGI VIDEO: FILMOWANIE, MONTAŻ FILMÓW, EDYCJA WIDEO – OBRÓBKA I EFEKTY, TELEDYSKI, FILMY REKLAMOWE I PROMOCYJNE USŁUGI LUB FIRMY, FILMY SZKOLENIOWE, FILMY INSTRUKTAŻOWE, FILMY PROMOCYJNE, SPOTY REKLAMOWE: TELEBIMY, EKRANY DEDYKOWANE,

USŁUGI TECHNICZNE DLA FIRM I OSÓB INDYWIDUALNYCH : PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH, PROJEKTOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SIECI KOMPUTEROWYCH, URUCHOMIENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI, ZABEZPIECZENIA SIECI KOMPUTEROWYCH, ZABEZPIECZENIA BEZPRZEWODOWYCH SIECI KOMPUTEROWYCH I INTERNETOWYCH

ZAAWANSOWANE USŁUGI INFORMATYCZNE: PROJEKTOWANIE CAD, PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA  PRZEMYSŁOWA, PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA BUDYNKÓW I MIESZKAŃ, TWORZENIE ANIMACJI UNREAL ENGINE 4, WIZUALIZACJE AUTODESK MAYA, PROJEKTOWANIE AUTODESK INVENTOR,

 

Załącznik 2.

Przykład 1.

Poniższe kwoty są przykładowe i mają na celu jedynie zobrazowanie zasad działania Programu Partnerskiego oraz sposób wyliczenia nagrody dla zwycięzcy.

Uczestnik nr 1 nie prowadzący pozarolniczej działalności  gospodarczej  przekazał 15 poleceń. 10  z 15 polecanych podpisało umowę i opłaciło usługi kolejno:

1.       Strona www – 1000 zł brutto

2.       Sklep www – 2000 zł brutto

3.       Animacja komputerowa – 800 zł brutto

4.       Instalacja domowej sieci wifi – 500 zł brutto

5.       Strona www – 2000 zł brutto

6.       Strona www  – 900 zł brutto

7.       Realizacja spotu reklamowego: 10000 zł brutto

8.       Animacja komputerowa: 1500 zł brutto

9.       Wizualizacja przemysłowa – 6000 zł brutto

10.   Strona internetowa – 3000 zł brutto

Łącznie: 27700 brutto // 22520,32 netto

10% * 22520,32 = 2252,03 netto

2252,03 PLN  * 11,11 = 250,20 PLN

2252,03 + 250,20 = 2502,23 brutto

Wartość nagrody przyznanej Uczestnikowi: 2502,23 PLN

Wartość nagrody przelanej Uczestnikowi: 2252,03 PLN

Podatek dochodowy przekazany do właściwego urzędu Skarbowego : 250,20 PLN

Przykład 2.

Poniższe kwoty są przykładowe i mają na celu jedynie zobrazowanie zasad działania Programu Partnerskiego oraz sposób wyliczenia nagrody dla zwycięzcy.

Uczestnik nr 2 prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą  przekazał 15 poleceń. 10  z 15 polecanych podpisało umowę i opłaciło usługi kolejno:

1.            Strona www – 1000 zł brutto

2.            Sklep www – 2000 zł brutto

3.            Animacja komputerowa – 800 zł brutto

4.            Instalacja domowej sieci wifi – 500 zł brutto

5.            Strona www – 2000 zł brutto

6.            Strona www  – 900 zł brutto

7.            Realizacja spotu reklamowego: 10000 zł brutto

8.            Animacja komputerowa: 1500 zł brutto

9.            Wizualizacja przemysłowa – 6000 zł brutto

10.          Strona internetowa – 3000 zł brutto

Łącznie: 27700 brutto // 22520,32 netto

10% * 27700 = 2770 brutto

Nagroda wypłacona zostanie w kwocie 2770 zł brutto, na podstawie faktury VAT otrzymanej od Uczestnika i zawierać będzie podatek VAT 23%.

Przykład nr 3:

Poniższe kwoty są przykładowe i mają na celu jedynie zobrazowanie zasad działania Programu Partnerskiego oraz sposób wyliczenia nagrody dla zwycięzcy.

Uczestnik nr 3 nie prowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej przekazał 40 poleceń. 26  z 40 polecanych podpisało umowę i opłaciło usługi kolejno:

1.            Strona www – 1000 zł brutto

2.            Sklep www – 2000 zł brutto

3.            Animacja komputerowa – 800 zł brutto

4.            Instalacja domowej sieci wifi – 500 zł brutto

5.            Strona www – 2000 zł brutto

6.            Strona www  – 900 zł brutto

7.            Realizacja spotu reklamowego: 10000 zł brutto

8.            Animacja komputerowa: 1500 zł brutto

9.            Wizualizacja przemysłowa – 6000 zł brutto

10.          Strona internetowa – 3000 zł brutto

Łącznie: 27700 brutto // 22520,32 netto

1.            Strona www – 1000 zł brutto

2.            Sklep www – 2000 zł brutto

3.            Animacja komputerowa – 800 zł brutto

4.            Instalacja domowej sieci wifi – 500 zł brutto

5.            Strona www – 2000 zł brutto

6.            Strona www  – 900 zł brutto

7.            Realizacja spotu reklamowego: 10000 zł brutto

8.            Animacja komputerowa: 1500 zł brutto

9.            Wizualizacja przemysłowa – 6000 zł brutto

10.          Strona internetowa – 3000 zł brutto

Łącznie: 27700 brutto // 22520,32 netto

1.           Strona www – 1000 zł brutto

2.            Sklep www – 2000 zł brutto

3.            Animacja komputerowa – 800 zł brutto

4.            Instalacja domowej sieci wifi – 500 zł brutto

5.           Animacja komputerowa: 1500 zł brutto

6.           Strona internetowa – 3000 zł brutto

27700 + 27700 = 54000 brutto

54000 / 1,23 = 43902,43 netto

10% * 43902,43 = 4390,24 netto

W wyniku osiągnięcia najwyższego poziomu sprzedaży w danym etapie rozliczeniowym począwszy od 1 dnia miesiąca przypadającego na dany miesiąc rozliczeniowy Uczestnik nagrodzony zostanie dodatkową nagrodą w postaci 5% wartości przyznanej nagrody.

5% * 43902,24 = 219,51 netto

4390,24 + 219,51 = 4609,75 PLN

4609,75 * 11,11% =  512,14 PLN

4609,75 + 512,14 = 5121,89 PLN

Wartość nagrody przyznanej Uczestnikowi: 5121,89 PLN

Wartość nagrody przelanej Uczestnikowi: 4609,75 PLN

Podatek dochodowy przekazany do właściwego urzędu Skarbowego : 512,14 PLN